Rytmika

Zajęcia z rytmiki odbywają się dwa razy w tygodniu według ustalonego planu dnia.

Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy. (Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, Dz.U. 2017 r., poz. 356).

„Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie, jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem. Muzyka w greckim ujęciu tego słowa jest elementem pedagogicznym najwyższej rangi i właśnie dlatego moja metoda musi pozostać na wskroś muzyczną”

(Emil Jaques-Dalcroze)

Rytmika Dalcroze’a (zwana również Eurytmią lub metodą Dalcroze’a) – system edukacji muzycznej dzieci polegający na wyrażaniu muzyki ruchem.

Metoda stworzona została przez szwajcarskiego kompozytora i pedagoga Émile Jacques-Dalcroze’a na początku XX w. w Szwajcarii. Eurytmia stwarza uczniowi sposobność do fizycznego doświadczania muzyki poprzez ćwiczenia ruchowe oraz poprzez pozostałe zmysły. Rozwijanie poczucia rytmu, poczucia świadomego ruchu oparte jest u Dalcroze’a na ruchu naturalnym. Ważnym elementem metody jest też improwizacja.

Metoda Dalcroze’a jest jednym z czterech systemów najczęściej wykorzystywanych w edukacji muzycznej dzieci, obok metody Kodaly’a, Schulwerku Carla Orffa oraz Metody Suzuki.

W Polsce metoda Dalcroze’a stała się podstawą przedmiotu „rytmika” w szkołach muzycznych.

Źródło: Wikipedia (dostęp: 31.03.2021).