Covid-19

Załącznik do Zarządzenia nr 01 z dnia 01.09.2020 r.

Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa Sars-Cov-2
w przedszkolu od dnia 1 września do odwołania –
na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2020 poz. 1389) i wytycznych GIS oraz MEN

 1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i wychowankom na terenie przedszkola w związku z pandemią koronawirusa Sars-Cov-2.

 1. Zakres procedury

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników, rodziców i wychowanków przedszkola na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa Sars-Cov-2.

 1. Odpowiedzialność
  1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników jest dyrektor przedszkola.
  2. Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie jej w widocznym miejscu.
  3. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę przebywających w placówce osób dorosłych i dzieci, a także za higienę i dezynfekcję powierzonych im sprzętów i narzędzi.
  4. Personel kuchenny i pomocniczy (konserwator, intendent, sekretarka, sprzątaczki) nie kontaktuje się z dziećmi.
 1. Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki
  1. Pracownicy przychodzą do pracy w wyznaczone przez dyrektora dni i godziny, zgodnie z grafikiem przygotowanym i zaakceptowanym przez dyrektora przedszkola.
  2. Grafik ogłaszany jest raz w tygodniu.
  3. Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności, kaszel, itp., nie są wpuszczani na teren placówki.
  4. Na teren przedszkola nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu przebywania na terenie placówki, a zwłaszcza osoby z objawami choroby.
  5. Stoliki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone są na każdym końcu korytarza. W przedszkolu wiszą plakaty informacyjne (np. dotyczące mycia rąk, zachowania bezpiecznego odstępu).
  6. Dzieci przebywają każdego dnia w tej samej sali. Liczba dzieci w sali wynosi maksymalnie 25. Grupy w miarę możliwości nie kontaktują się między sobą.
  7. Sale wietrzone są co godzinę, w ciepły dzień okna otwarte mogą być cały czas.
  8. Dzieci korzystają ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw. W wydzielonych miejscach przebywa maksymalnie jedna grupa, po jej zabawie sprzęty są dezynfekowane.
 1. Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy
  1. Pracownik dezynfekuje ręce przy wejściu do przedszkola. Regularnie myje i dezynfekuje ręce.
  2. W trakcie wykonywania pracy wszyscy pracownicy bezwzględnie mają założone gumowe rękawiczki.
  3. Łazienki przedszkola wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu.
  4. Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani są do umycia rąk.
  5. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe zostają wyrzucone do kosza na śmieci stojącego przy wyjściu z przedszkola.
  6. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk
  7. Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk wywieszona jest w widocznym miejscu oraz w łazienkach pracowniczych.
  8. Pracownik odkaża ręce każdorazowo po przyjęciu towaru. Towar odbiera w maseczce i rękawiczkach. Żaden dostawca nie ma prawa wejść do budynku przedszkola. Intendent odkaża opakowania żywności środkiem do dezynfekcji.
 1. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów
  1. W salach nie mogą znajdować się sprzęty, które trudno zdezynfekować.
  2. Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w instrukcji dezynfekcji sprzętów.
  3. Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będących wyposażeniem przedszkola.
  4. Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu dostępnego w składziku środków chemicznych oraz w każdej sali w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  5. Dyrektor monitoruje wykonywanie prac porządkowych – korytarze i klatki schodowe – mycie w godzinach 9-10.00 oraz 16 – 17.00, przecieranie środkiem dezynfekującym klamek, poręczy, włączników światła, uchwytów – 2x dziennie (w tym przed przyjściem do sali dzieci). Mycie blatów stolików i krzesełek – 2x dziennie. Kuchnia – wyparzanie naczyń po posiłkach, dezynfekcja blatów, naczyń  i sprzętów – po skończonej pracy.
  6. Dezynfekcja łazienek odbywa się kilka razy dziennie przez wyznaczone osoby.
 1. Szczegółowe zasady mycia i dezynfekcji zabawek i wyposażenia sal
  1. Dezynfekcja zabawek i wyposażenia sal oraz łazienek jest codziennym obowiązkiem.
  2. Mycie zabawek plastikowych, metalowych i drewnianych, instrumentów muzycznych: czyszczenie za pomocą wody z szarym mydłem, z użyciem szczoteczki, dokładne osuszenie, dezynfekcja.
  3. Kredki, nożyczki, pomoce plastyczne – przecieranie ściereczką nawilżoną preparatem do dezynfekcji. Materiały plastyczne typu plastelina – dzieci korzystają z przydzielonej tylko im części.
  4. Książki – dezynfekcja ściereczką nasączoną środkiem dezynfekującym.
  5. Przybory sportowe wykorzystywane do zajęć należy dokładnie każdorazowo wyczyścić i zdezynfekować.
  6. Wykładziny dywanowe odkurza się i dezynfekuje parownicą 1x dziennie przed przyjściem lub po wyjściu dzieci z danej sali.
 1. Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby wskazujących na zarażenie koronawirusem
  1. Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura (38 st. C i więcej, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Bezzwłocznie kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a w przypadku pogarszania się stanu zdrowia wzywa pogotowie i informuje o możliwości zakażenia koronawirusem.
  2. Jeśli niepokojące objawy pojawią się u pracownika będącego na stanowisku pracy, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Pracownik powinien skorzystać z porady lekarskiej. Obszar, w którym przebywał i poruszał się dany pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
  3. W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, dyrektor niezwłocznie powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym. Dyrektor stosuje się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego.
  4. Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie drogą telefoniczną dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy.
  5. Pracownik, który zauważył objawy choroby u współpracownika lub innej osoby przebywającej na terenie przedszkola, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora. Dyrektor kontaktuje się z pracownikiem z objawami choroby w celu potwierdzenia.
  6. Nauczyciele przedszkola w przypadku wystąpienia objawów choroby u dziecka,  niezwłocznie informują o tym dyrektora i rodziców dziecka.
  7. Rodzic chorego dziecka jest zobowiązany zabrać dziecko z przedszkola, aby nie narażać zdrowia pozostałych dzieci przebywających w grupie przedszkolnej.
  8. Dziecko zostaje odizolowane w wyznaczonej do tego sali, opiekun oczekujący wraz z dzieckiem na przybycie rodzica (konieczna zgoda opiekuna), zachowuje wszelkie środki ostrożności.
  9. W przypadku potwierdzenia wystąpienia u dziecka zakażenia, rodzice dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań. Dyrektor powiadamia organ prowadzący oraz sanepid.
  10. Nauczyciele przedszkola w codziennej pracy wzmacniają działania profilaktyczne, przypominając dzieciom zasady higieny. Swoje działania odnotowują w dzienniku zajęć przedszkola.
 1. Wejście na teren przedszkola
  1. Do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe!!! Gdy pracownik zauważy objawy jakiejkolwiek infekcji u dziecka, nie wpuszcza dziecka do przedszkola.
  2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
  3. Dzieci wchodzą głównym wejściem.
  4. Rodzice nie wchodzą do przedszkola.
  5. Pracownik dyżurujący przy drzwiach odbiera dziecko od rodzica i zabiera do szatni, w której pomaga mu się rozebrać. Drugi pracownik myje dziecku ręce i prowadzi go do sali.
  6. Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych zabawek.
  7. Przy odbiorze do drzwi odprowadza wcześniej przebrane dziecko pomoc nauczyciela.
  8. Rodzice zachowują dystans 1,5 m od pracowników przedszkola.
  9. Pomoce nauczyciela odbierają dzieci, kolejne z rodzicami oczekują przed przedszkolem, zachowując odpowiednie odstępy.
  10. Każdy rodzic ma założoną maseczkę.

Aneks do procedury BHP w Przedszkolu Parafialnym na Niwie:

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 367)

wprowadza się następujące zmiany w obowiązującej procedurze:

 1. Do zakrywania ust i nosa stosuje się tylko maseczki (§ 25 w/w rozporządzenia).
 2. Przyłbice mogą być stosowane dodatkowo do założonej maseczki.
 3. Chusty, szale i inne zamienniki maseczek – zakaz stosowania.

Załącznik nr 1 do Procedury BHP w trakcie pandemii koronawirusa Sars-Cov-2 w przedszkolu od dnia 1.09.2020 r. do odwołania

Oświadczenie rodziców dziecka uczęszczającego

 1. Oświadczam, że moje dziecko …………………………………… nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem Sars-Cov-2 oraz nikt z członków najbliższej rodziny i otoczenia dziecka nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby.
 2. Oświadczam, ze stan zdrowia dziecka jest dobry. Dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszność)
 3. Oświadczam, że jestem w pełni świadomy/a pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do przedszkola w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 4. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność (w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych).
 5. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w przypadku wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.
 6. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie koronawirusa Sars-Cov-2 w moim najbliższym otoczeniu.